Клипса крепежная "Masuma" 833-KJ салонная MASUMA KJ833